vrijdag 17 februari 2012

Ondernemers let op uw zaak !

Afgelopen woensdag is door de ChristenUnie de motie uitbreiding statiegeldregeling in de raad ingediend. Reden voor de indiening is dat op 7 maart 2012 de Tweede Kamer zal vergaderen over afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing is op de meeste grote frisdrankflessen.
Het statiegeld zoals dat tot nu toe geldt is voor de meeste grote plastic flessen een uitstekende manier om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen (meer dan 95%). Uitbreiding van dit systeem naar kleine flesjes en blikjes als middel om zwerfvuil tegen te gaan is zeer gewenst.  De kosten van het opruimen van zwerfvuil, mede door de bezuinigingen van het Rijk (bijdrage aan het Afvalfonds komt te vervallen), meer en meer  voor rekening van de gemeenten komen, waardoor de afvalstoffenheffing voor burgers hoger dreigt te worden.
Wethouder Ruwhof gaf aan reeds de petitie op www.echteheld.nl te hebben ondertekend en zag deze motie daarom als inhoudelijk goed maar nu overbodig.
Opmerkelijk was dat veel partijen de motie niet voor de gemeente geschikt vonden en dat deze motie de ondernemers extra gaat belasten met het statiegeld. Ik ben benieuwd of naast de filiaalhouders van supermarkten nog meer ondernemers hier last van zullen hebben.


In mijn vorige weblog heb ik het rijden van een busje van bedrijventerreinen naar de binnenstad aan de orde gesteld. ( shuttlebus Sneek) Graag zou ik met belangstellende ondernemers om tafel zitten die dit van de grond willen tillen. Geen woorden maar daden.

Tot slot wil ik nog een pleidooi voeren richting bedrijfsleven en gemeente om aandacht te schenken aan het eerste aardgasvulpunt bij De Baanderij. CNG is dé alternatieve brandstof en landelijk zien we grotere bedrijven en overheden, maar ook kostenbewuste ondernemers en kleine Gemeenten, erop overgaan. Niet alleen het eigen bedrijfswagenpark, maar met name in de aanbestedingen van ouderen- zieken- en leerlingenvervoer wordt CNG minimaal als pré opgenomen in het pakket van eisen. Helaas blijkt dit in Gouda en omgeving niet het geval te zijn. Bij de gemeente Gouda is de afdeling inkoop niet of nauwelijks op de hoogte van het bestaan van CNG GOUDA en neemt dit ook niet mee in hun beschrijvingen. Ook hier, wie toont het initiatief? Gemeente dient voorop te gaan.

   


woensdag 1 februari 2012

Gouda CO2-neutraal, maar ook duurzaam?


In het collegeprogramma is een heldere paragraaf over duurzaamheid opgenomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het college met een  energie actieprogramma komt om twee doelen te stellen:

1.Een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie in 2014.
2.Een CO2-neutrale Stad Gouda in 2040.

Het eerste doel  is redelijk snel te realiseren . Om het tweede doel te verwezenlijken  moet meer water door de Gouwe lopen. Zeker als het weinig geld mag kosten. De gemeenteraad heeft in overgrote meerderheid een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt bij relevante beleidsbeslissingen duurzaamheid op systematische wijze mee te nemen en bij stukken naar de Raad zichtbaar te maken. Een zeer sympathieke motie, maar wel erg gericht op actie van het college.

Het burgerraadslid van de ChristenUnie, Sieds Elze Sennema, heeft terecht gewezen op activiteiten die het college maar ook corporaties, bedrijfsleven en woongebruikers kunnen ontplooien om Gouda eerder CO2 neutraal te maken. In het verkiezingsprogramma van de Christen Unie wordt 2025 genoemd. Dat vraagt om snellere ingrepen. Gezien het gemeentelijk budget is dat helaas niet haalbaar.

Wat kunnen we op korte termijn doen?
1.     Komen tot een biomassacentrale, wat mogelijk moet zijn voor Gouda e.o. In zo'n centrale wordt natuurlijk afval vergist tot biologisch gas. Hiervan kun je auto's laten rijden of zelf groene energie opwekken. Een haalbaarheidsonderzoek moet hieraan vooraf gaan.
2.     Elektrische laadpunten b.v. bij de Baanderij
3.     Meer gebruik van led verlichting ( zie mijn weblog over Gouda als duurzaamste gemeente)
Afspraken maken met corporaties om te investeren in goed     geïsoleerde  huizen.  De Goudse aannemer Houtman zou zowel corporaties als huizenbezitters kunnen helpen bij het  goed isoleren van de woningen d.m.v. een nieuw innovatief kozijn. Zie verder het bijgevoegd filmpje. http://www.l1.nl/video/meerssen-krijgt-zorgwoning-1-dag-31-jan-2012#.TyhnRqN5mSM
4.     Alle nieuwbouw moet vanaf nu duurzaam gebouwd worden b.v. scholen.
5.     Industriële bedrijven als Croda en Koudasfaltcentrale, Compaxo en
Gouda Refractories (voorheen Gouda Vuurvast)moeten zich extra inzetten om de CO2 uitstoot te beperken.

Informatie over dit onderwerp is essentieel. Daarom  tips en trucs voor doeltreffend bezuinigen: Www.milieucentraal.nl