vrijdag 30 december 2011

Woningbouw in het slop (2)

In mijn vorige weblog over woning heb ik een aantal pijnpunten genoemd, die van belang  zijn voor de woningbouw. Nu wil ik een kort relaas doen van de bijeenkomst van Woonpartners ( Thuis in wonen) ter viering van hun honderdjarig bestaan en het advies van minister Spies om corporaties te dwingen meer huizen te verkopen.

 Het feest van de woningbouw is over. “ Deze boute uitspraak op een feestelijke bijeenkomst wordt onderbouwd door: afnemende waardestijging van huizen, vermindering van verkoop van huizen, afnemende mogelijkheden voor hypotheek , dalende koopkracht ,hogere belastingen, al met al de woningmarkt zit op slot.
De heer Jan Boeve ( Aedes, vereniging van corporaties) geeft  drie algemene toekomstverwachtingen aan: 1. Transformatie van de woningvoorraad                 2. Integrale aanpak op weg naar een functionerende woningmarkt                      3. Mensen huisvesten die zich zelf niet kunnen redden.
Komen ook oplossingen voor de corporaties aan de orde? Ja b.v. bouwen van duurdere huurwoningen, betere samenwerking van corporatie met de bouw om te komen tot omzetverhoging en het op peil houden van het bezit aan woningen.
Ik wacht  wil nogmaals gemeente Gouda verzoeken om samen met corporaties, hypotheekverstrekkers, bouwondernemingen te kijken hoe zowel de koop van starterswoningen als de bouw van huurwoningen van het duurdere segment verhoogd kan worden. Daarbij moeten we het wonen voor jongeren en mensen met een lager inkomen niet uit het oog verliezen. Kortom een nieuwe woonvisie is noodzakelijk.
De nieuwe minister voor Binnenlandse zaken   komt in navolging van haar voorganger met het onzalige idee om  corporaties te dwingen meer woningen te verkopen. Dat betekent b.v. dat huurders die jarenlang  “scheef “ hebben gewoond voor een geringe prijs hun woning kunnen kopen.  Zij hebben dan twee keer het voordeel : jarenlange lage huur en nu een lage koopprijs. Benieuwd of de Raad van State dat ook een slecht idee vindt.
Met de heer Brinkman ben ik het eens dat de banken naar hun Duitse buren moeten kijken. Daar wordt tenminste geïnvesteerd in vergroening van de huizen. Kom daar eens in Nederland mee. Kom banken, doe waar je goed in bent: hypotheken verstrekken.
Ik verwacht tijdens de nieuwjaarsrecepties van de corporaties een aantal schoten voor de boeg. Neem dan ook de leegstand van kantoren mee! De woningbouw moet uit het slop!

woensdag 28 december 2011

Woningbouw in het slop (1)

Enkele maanden geleden heeft de Goudse raad de Monitor woonvisie besproken. Conclusie was dat de visie bijgesteld moet worden, want op dit moment is de woningmarkt totaal anders dan vijf jaar geleden.

Waar moeten we dan aan denken? Eerst enkele actualiteiten op een rij:

Stijgende lijn hypotheekrente definitief ingezet

Prof. Priemus: neem woonvisie Zuid-Holland met een korreltje zout! Woonbeleid van kabinet en provincies is spookrijden op de woningmarkt. Door de schuldencrisis, de krimp en het bankenbeleid is het nodig om juist minder koopwoningen te bouwen; daarentegen is er behoefte aan veel meer huurwoningen, vooral in de probleemwijken en krimpgebieden. Priemus gaf ook een stevig advies aan gemeenten: waardeer je grondposities af tot een reëel niveau, en geef de woningcorporaties een grotere rol.

Opkopen van koopwoningen project Bolwerk door corporatie.

Starters over de drempel helpen. Dat is het idee.                            

De overdrachtsbelasting is fors verlaagd, de rente is laag en de huizenprijzen zijn gedaald. De Rabobank doet daar nog een schepje bovenop in de vorm van vier Rabo Binnenkomers.

Voorstellen van de VNG :10 punten voor de woningmarkt
als antwoord op de woonvisie van het kabinet en als eerste uitwerking van de Agenda Wonen en Leefbaarheid.
1. Gemeenten moeten de ruimtelijke ontwikkeling kunnen financieren
2. Borg de positie van de corporaties
3. Zet in op wonen met zorg
4. Woningbouw: biedt meer ruimte, maak betere afspraken en stimuleer Eigenbouw
5. Verbeter de particuliere woningvoorraad
6. Zet meer in op energiebesparing
7. Zorg voor huisvesting van arbeidsmigranten
8. Zorg voor huisvesting van statushouders
9. Ontwikkel instrumenten voor grondbeleid
10. Vereenvoudig het omgevingsrecht

Leegstand kantoren: IPO, VNG en markt in gesprek over plannen Provincies, gemeenten en marktpartijen werken samen om overbodige plannen voor nieuwe kantoorlocaties te verminderen. De plannen van gemeenten en marktpartijen zijn tot nu toe moeilijk te vergelijken door een verschillende aanpak. Met een nieuw gezamenlijk kader is nu regionale afstemming van vraag en aanbod mogelijk.

 

Punten genoeg om een stevige discussie te voeren met gemeente, corporaties, makelaars, bouwers, huurders en kopers. Het is noodzakelijk dat de gemeente hierbij het initiatief neemt. Ga aub met elkaar brainstormen om te zien wat goed is voor de bewoner in Gouda en omgeving. Daarbij wil ik ook een item noemen, wat in de raad herhaaldelijk aan de orde komt. Zijn er studenten naar Gouda te halen?

Als Gouda een studentenstad wil zijn en worden dan dienen ze een aantal regels aan te passen. Nu worden studentenwoningen gewoon gezien als woningen en worden ook de opslagen voor rioolheffing ,renigingsrechten e.d. tegen normale woningtarieven door gefactureerd door BSGR.
Studentensteden als Utrecht, Maastricht e.d. hebben daar afwijkende normen voor ( zie onderaan deze weblog).
Zorg dat deze starters op de woningmarkt graag naar Gouda komen en ook financieel een warm welkom krijgen. Hierbij mijn advies om niet naar de containers in Amsterdam te kijken. 

Ik nodig iedereen uit om hierop te reageren. Informatie van burgers is noodzakelijk om te zien hoe Gouda haar woonvisie voor 2012 ,2013 en de daarop volgende jaren moet bijstellen. (zie verder weblog 2)

.
Het afval van kamerverhuurbedrijven zamelen we apart in. Voor deze dienstverlening is een speciaal contract: het Kamer Verhuur Contract (KVC).

woensdag 21 december 2011

Ophef over parkeervergunning


Gouda Positief en GBG hebben het weer voor elkaar: het besluit over de nieuwe belastingverordeningen is net genomen of ze beginnen een publieksactie over de hoogte van de parkeertarieven. Hun actie krijgt vervolgens de nodige aandacht in het AD en in de Goudse Post, dus publicitair gezien is hun actie al geslaagd.

De vraag is alleen of de burgers en de politiek met deze actie nu echt zijn gediend!

De verhoging van de tarieven is namelijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Alle langere tijd is er in de Goudse politiek gesproken over verhoging van de tarieven. De tarieven waren tot op heden namelijk relatief laag en we moeten wel investeringen doen om de parkeermogelijkheden op peil te houden en daarvoor is onderhoud en uitbreiding nodig.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een behoorlijke verhoging, die sinds het voorjaar overigens al bekend was. Het is dan vreemd dat je als politieke partijen ná de besluitvorming in november een actie gaat opzetten richting de burger, dat is toch echt mosterd na maaltijd.

De bezwaarschriften maken daarnaast weinig kans, want er is volgens ons geen sprake van een verhoging die in strijd is met de wet en dat wordt in het standaardbezwaarschrift wel gesteld.

Volgens Gouda Positief en GBG zijn dergelijke verhogingen niet eens nodig en daarbij refereren ze aan hun alternatieve begroting. Deze begroting, met alle waardering voor hun inzet, bevat echter enkel contouren en is geen sluitend voorstel. Ze gaan daarbij ook ver met deze passage: “De democratie in Gouda heeft zijn werk gedaan”, aldus Johan Weeber van Gouda Positief. “PvdA, Groenlinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, en SGP hebben een ruime meerderheid en hebben deze voorstellen goedgekeurd. Dit ondanks de signalen dat veel inwoners en ondernemers van Gouda het hier niet mee eens zijn. Wij raden deze mensen allereerst aan om volgende keer anders te stemmen.“

Het zou hen hebben gesierd als de aanleiding van de verhogingen hadden uitgelegd in plaats van afgeven op andere partijen en eerlijk hadden toegegeven dat ze geen deugdelijk onderbouwd alternatief hebben ingediend. Het is nu wel heel makkelijk roepen dat het anders moet.
Maar laat het duidelijk zijn dat dankzij de partijen die de begroting en de verordeningen hebben goedgekeurd er nu wel een sluitend financieel plaatje is.

Waar door deze fracties overigens ook niet op wordt gewezen is, dat de wethouder in juni 2011 over het parkeerbeleid en de tarieven nog een concrete toezegging heeft gedaan: “eind 2012 zal ik de raad informeren over de kosten en baten van het parkeerbeleid, zodat voor de voorgestelde tariefverhoging per 1 januari in 2014 een evaluatie kan plaats vinden op het gevoerde tarievenbeleid.”

De actie van deze partijen is ook tamelijk link, daar ze wel moeten betalen in 2011, anders lopen ze het risico van een boete. In de Goudse Post wijst Jack Terlouw van Stadstoezicht daar ook op en hij heeft ook zo z’n mening over de actie: “Als men de nieuwe parkeervergunning niet tijdig betaalt, wordt de vergunning die per 1 januari 2012 verplicht achter de voorruit van de auto moet zitten, niet verstrekt. “Door burgers op te roepen om bezwaar te maken, worden de burgers in problemen gebracht,” aldus Jack Terlouw van Stadstoezicht. “Want niet betalen, betekent geen vergunning en geen vergunning betekent dat onze mensen gewoon een boete schrijven.”
Ook schat Terlouw de kans gering dat het bezwaar tegen de opgelegde parkeerboete wordt gehonoreerd. “De verhoging van de parkeervergunningen is een door het college en gemeenteraad genomen besluit. In die zin is de wetgeving er heel duidelijk over en zijn de boetes terecht opgelegd.”

Al met al is de actie van deze partijen formeel niet onjuist en zolang ze artikel 15 van de gemeentewet (Een lid van de raad mag niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur) niet overtreden is er ook juridisch niets aan de hand.

Maar deze actie is niet fraai richting burgers en politiek en het draagt niet bij aan het versterken van het vertrouwen in de politiek.

Het lijkt ons tenslotte goed om in 2012 het parkeerbeleid onder de loep te nemen en een discussie aan te gaan over de stelling: ”Betaald parkeren geldt voor iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte”. Dit plaatst de discussie over de tarieven in een breder kader en kan vanuit die zienswijze ook perspectief bieden voor de binnenstadbewoners.

Gerard Schotanus en Theo Krins

 

zaterdag 3 december 2011

Weblog en de actualiteit

Graag wil ik op enkele weblogs van het afgelopen half jaar terugkomen. Uiteindelijk schrijf je om je mening over een actueel onderwerp te geven en te zien wat er verder met het onderwerp gebeurt.
Zo heb ik de ontwikkeling van de werkgroep Fairtrade gemeente gevolgd. 
 Mooi dat binnen relatief korte tijd Gouda Fairtrade gemeente is geworden.Voor de anti-mondiaal beleid aanhangers is het trouwens jammer dat Gouda millenniumgemeente is . De gemeente Gouda dient een mondiaal beleid te hebben..
Afgelopen maanden heb ik geschreven over de binnenhaven van Gouda. Wat zou het mooi zijn om minister Schulz zover te krijgen ,dat ze naast de investeringen in autowegen ook gaat investeren in de scheepvaart. Denk aan de natte as van Rotterdam naar Amsterdam. De ontwikkeling van Gouda als containerhaven ligt dan in de lijn. De Kamer van Koophandel is met ondernemers aan de slag om te zien waar een containerhaven kan komen in of nabij Gouda. Ik kijk uit naar hun rapport in 2012.


Tevens heb ik een weblog geschreven over de zonnewijzer. Tot mijn vreugde wil GSG Segment de zonnewijzer repareren. De school maakt er een project van .Wijkteam Nieuwe Park zal naar een goede locatie kijken, zodat gemeente Gouda er geen omkijken meer naar heeft. Zie ook wijkkrant Nieuwe Park.  Het heeft lang geduurd , maar het resultaat geldt. Zelfs de locatie is al in het zicht.

Tot slot vraag ik aandacht voor een nieuwe actualiteit .

Een aantal jaren geleden heeft de ChristenUnie een poging gedaan om riksja’s naar Gouda te halen. Een aardig initiatief wat tot nu toe niets heeft opgeleverd. ( wat in het vat zit, verzuurt niet). Een alternatief kwam ik bij gemeente Sneek tegen. Wat in gemeente Sneek kan, kan toch zeker in Gouda? Ik zal dit super idee blijven volgen.
In Sneek kunnen toeristen en bezoekers straks per elektrische shuttle door de binnenstad rijden. De Stichting Duurzaam Vervoer maakt deze vorm van gratis vervoer mogelijk met de inzet van een groep vrijwilligers.
De shuttle is een elektrisch aangedreven open busje. Er gaan drie van deze busjes in Sneek rijden. In het dak van de shuttle komt een zonnepaneel, waardoor een deel van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De shuttles rijden drie routes en in het hoogseizoen een vierde campingroute. De vrijwilligers in de bus bieden toeristen informatie over Sneek en haar omgeving. Dit gebeurt in samenwerking met de VVV. Ook is er samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum, door hier een aparte halte te maken. De shuttles zijn een vernieuwende aanvulling op het vervoer in Sneek. In Sneek rijden verder geen stadsbussen. De keuze voor dit vervoer komt voort uit een succesvolle pilot tijdens de Sneekweek.


vrijdag 18 november 2011

Afval , levert winst op !

Afgelopen maandag hield Cyclus een conferentie over afval met raadsleden uit verschillende gemeenten in het Groene Hart  .  Twee onderwerpen  kwamen aan de orde , gebruik van diftar ( gewicht) oftewel “de vervuiler betaalt” en hoe gaan we om met het hergebruik van papier.
Wat een verademing om niet over Cyclus (in Ghana) maar met Cyclus over haar kerntaak namelijk afval te spreken!

ChristenUnie wethouder gaf een duidelijk beeld hoe zijn gemeente Waalwijk over is gegaan op diftar. Bewoners gingen niet meteen akkoord met het gegeven dat de vervuiler betaalt. Zij hadden twijfels over registratie, meer zwerfvuil /afvaldumping , angst dat anderen afval  in hun eigen container zouden stoppen.  Gemeente Waalwijk heeft alle twijfels kunnen ontzenuwen.  Bewoners zien het nu als een succes vanwege minder onkosten per huishouden en minder afval.  Vanzelfsprekend valt meer over diftar te zeggen: betaling van grofvuil, afsluiten van de kliko’s. …e.d.  Het zou goed zijn als http://cyclusnv.nl/Gemeente Gouda  dit onderwerp in 2012 op de agenda van de raad gaat plaatsen.
Een ander onderwerp is het ophalen van papier. In onze buurgemeenten wordt het opgehaald door kerken en verenigingen, die er een leuke cent aan verdienen. Gemeente Vlist heeft het afgelopen jaar als doel gesteld  meer papier op te halen. Een succes! Vraag is of dat ook in Gouda kan. Op dit moment haalt Cyclus zelf het papier binnen. Zal er meer opgehaald worden als verenigingen en kerken dat gaan doen?  Ik zie het volgende voor me : Gouda wordt verdeeld in een aantal stukken en elke instelling heeft vaste vrijwilligers die het papier in een deel van Gouda op zaterdag ophalen. De instelling heeft een vijfjarig contract met Cyclus en staat garant voor de wekelijkse ophaal.  Doel zal zijn geld in het laatje van de instelling, er wordt meer papier opgehaald en uiteindelijke minder onkosten voor Cyclus. In deze tijd van verminderende inkomsten sla je vele vliegen in één klap.
(Voor vermindering grofvuil zie ook mijn weblog over repair café)


vrijdag 4 november 2011

Gouda Fairtrade gemeente 4 november 2011

In 2009 heeft het college ingestemd met het verzoek van de ChristenUnie om zich in te zetten voor Gouda Fairtradegemeente. Gouda was al millenniumgemeente. Het is logisch  om als stad te laten zien dat dit niet voor de show is maar dat Gouda zich blijvend in wil zetten voor een duurzame gemeente. Een kleine  werkgroep Fairtrade was reeds aan de slag en  kreeg vanuit de politiek nu ook support.
Na twee jaar hard werken door de werkgroep Fairtrade heeft Gouda vandaag de titel in ontvangst genomen. Terecht dat niet alleen de werkgroep trots is op de titel maar zeker ook wethouder Wendy Ruwhof. Zij beloofde de werkgroep blijvende facilitaire steun om te werken aan de uitbouw van Gouda Fairtrade gemeenten , de ontwikkeling van een stichting  FT en het komen tot een MVO Award 2012.
Als lid van de werkgroep heb ik enkele nieuwe deelnemers een Fairtrade stikker mogen uitdelen. Dat waren: de  Schouwburg(veel bezoekers dus veel reclame) , de Vrijbuiter eveneens veel bezoekers ( zij ontvingen daarom twee stikkers) , de Koningin Wilhelmaschool ( voorbeeld voor de leerlingen als kleine wereldburgers en andere scholen) , Studiorama ( heeft afgelopen zaterdag leuke faitrade foto’s gemaakt) en tot slot een stikker voor Geny Wuestman die super heerlijke Fairtradehapjes kan maken.
De sterzaal in het stadhuis was vanmiddag vol met betrokken mensen.  Daarbij wil ik speciaal noemen de heer Hajé de Jager die nadat hij op locatie  namens Koninklijke Horeca Nederland de titel  eerste Fairtrade Restaurant uitreikte aan Jeroen Hakker, eigenaar van restaurant Heinde & Verre, en vervolgens de titel Fairtradegemeente Gouda aan Wendy Ruwhof. Het exemplaar komt te hangen in het Huis van de stad en bij de toegangswegen van Gouda.
De heer de Jager vertelde dat volgend jaar een bijzonder jaar gaat worden voor de Horeca. Men wil namelijk samen met zorginstellingen aandacht geven aan fairtrade - en streekprodukten.  Het wordt een Nationale Culinaire Campagne. Wederom een uitdaging voor Gouda. De Fairtrade werkgroep zal ook hiermee aan de slag gaan.
Ik kijk terug op een super dag voor Gouda.  Foto's: Heinde en Verre, toespraak Mirjam Groten ( Max Havelaarstichting) ,uitreiking door Haje de Jager , toespraak Wendy Ruwhof, aanbieding kookboek ( oud en nieuw) , workshop Fairtrade hapjes en workshop van De Kunst van Kringloop.Hier nog 2 linken over de titel en heinde & ver, opgepakt door de media:


En ook komende week komt van heinde & ver als het goed is in de Telegraaf.
Fairtrade Gemeenten
p/a Landelijke Vereniging van Wereldwinkels
Randweg 8
4104 AC CULEMBORG
T: +31 (0) 345 47 92 50
                                    werkgroep Faitrade
zaterdag 29 oktober 2011

Nieuwe Haven ,nieuw leven

Nee, het gaat in deze weblog niet over het herstel van de gracht in de Nieuwe Haven. Leuk idee, maar daar is geen geld voor, bewoners zullen er ook niet naar uitkijken. Er zijn trouwens wel andere objecten die voor Gouda Sterk aan de IJssel van belang zijn.
Wat is er dan wel aan de hand met De Nieuwe Haven?  Nu de Nieuwe Haven is jarenlang een mooie looproute geweest voor parkeerders op het Bolwerk naar de binnenstad. Ideaal voor winkels aan zowel de Nieuwe Haven als de Kleiwegstraat. Vanwege de bouw aan het Bolwerk, inmiddels meer dan twee jaar geleden gestart, is de loop langs de Nieuwe Haven en Kleiwegstraat voorbij. Dit tot groot verdriet van de winkeliers. Hen is een korte bouw van de parkeergarage beloofd en extra aandacht voor de winkels.  De trage bouw van de parkeergarage heeft voor een forse vermindering van inkomsten gezorgd. Maar ja, er is hoop …. De parkeergarage is bijna klaar!
De loop langs de Nieuwe Haven en Kleiwegstraat zal weer worden hersteld en de winkeliers kunnen extra reclame maken voor de vele bezoekers van de binnenstad. Daar gaan we van uit. 


In de pers lezen we echter dat de route via de Turfsingel( geen winkels ) en Lange Groenendaal gaat lopen. Dat zou een ramp zijn voor de Nieuwe Haven en Kleiwegstraat. De gemeente kan gelukkig bezoekers van de stad niet dwingen een route te lopen. In het kader van flankerend beleid verdient de route via de Nieuwe Haven juist extra aandacht. Dat is de gemeente aan de winkeliers verplicht. Het zou SOG en andere winkeliersverenigingen sieren om zich daar hard voor te maken. Het zou goed zijn als dit deel van Gouda ook meegenomen wordt in het winkelgebied. Dat betekent dat ook hier leegstand moet worden tegengegaan. Een opdracht voor politiek en ondernemer.

woensdag 19 oktober 2011

ChristenUnie links of rechts?

Afgelopen zondag was het Michazondag.  D.w.z. een zondag in het teken van gerechtigheid.
Micha 6 : 8 (NBG) “Er is jou , mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen , trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God “.
In de EO gids stonden tips om het Micha –gevoel ook op maandag en andere dagen van de week vast te houden. Ik wil u enkele tips niet ontzeggen.
1.   Kijk een film . B.v. China Blue ( Youtube filmpje)
2.   Organiseer een kledingruilparty
3.   Fiets naar de kerk.
4.   Word lid van een partij die zich sterk maakt voor een rechtvaardiger wereld
5.   Spreek de supermarktmanager aan. Zijn er wel voldoende Fairtrade producten te koop?
6.   Eén dag per week geen vlees

Regelmatig krijg ik de vraag of ik links of rechts ben, nu als u het bovenstaande hebt gelezen zult u het met me eens zijn dat ik het een nog het ander ben.  Dat betekent niet "vlees noch vis" , maar een typisch eigen geluid.
In Gouda probeer ik Micha 6 : 8 zo veel als mogelijk waar te maken. U kunt nu ook mijn weblogs over duurzame gemeente Gouda begrijpen.


dinsdag 4 oktober 2011

Green Deal ook in Gouda?

De Rijksoverheid helpt burgers, bedrijven, organisaties of andere overheden bij het realiseren van lokale duurzame projecten die moeilijk van de grond komen. Bijvoorbeeld projecten voor energiebesparing of opwekking van duurzame energie. Ze doet dit door een Green Deal af te sluiten. Inmiddels zijn 59 van deze Green Deals getekend.
Gouda wil graag een duurzame stad worden. Ik ben benieuwd of er ook greendeals in Gouda afgesloten zijn. Mocht u het hebben vernomen dan hoor ik het graag.


Vanuit mijn kant wil ik wel twee ideeën lanceren:
1.       Gouda wil best investeren in led- verlichting. Helaas kost dat veel geld en dat heeft de gemeente niet. Zou het niet mogelijk zijn dat Philips gaat investeren en dat gemeente Gouda langzamerhand de investering gaat terug betalen ? De gemeente kan dat dan doen omdat de energiekosten van de openbare verlichting zullen dalen.
2.       Cyclus wordt gesponsord door vele gemeenten o.a. Gouda. Als Cyclus gaat verhuizen zou Cyclus meteen naast haar nieuwe vestiging een biogascentrale kunnen bouwen. Ook dit levert Gouda en andere gemeenten geld op.  Investeren en geld in energie terug ontvangen.
Wanneer zullen wij de eerste green-deal zien?
http://www.d-bv.nl/green-deal

zaterdag 10 september 2011

Gouda Havenstad. Hoe gaat het ermee? (2)

De vragen (zie vorig weblog) van de schippers zijn duidelijk.  In deze bijdrage wil ik graag de havenmeester aan het woord laten en n.a.v. de reacties naar de toekomst van Gouda Havenstad kijken, waarbij ik erken niet volledig te zijn.
Met de havenmeester heb ik zeer openhartig  gesproken over de voornoemde kanttekeningen.  “Verbeteringen zijn nodig, er is sprake van achterstallig onderhoud aan b.v. de steigers. De extra doucheruimte is inderdaad nodig. Te denken valt aan het gebruik van de Kleischuur bij de Turfsingel ,waarbij het douchegebouw naar de Regentesseplantsoen kan.  De controle op het liggen van schepen gebeurt zeker twee maal per dag. Kleine schepen worden naar de Kattensingel gestuurd en grotere schepen naar de Turfsingel. De sluis- en brugwachters houden samen het aantal schepen in Gouda in de gaten, want elke schipper moet toch zijn “schip” kunnen aanleggen? Vol  is vol. Al hoewel er jaarlijks €50.000 aan havengeld binnenkomt is dat te weinig om alle wensen van schippers te vervullen. De vraag is of je meer havengeld kunt vragen zonder verbeteringen aan te brengen, aldus de havenmeester.
Wat betekenen de vragen van de schippers en het antwoord van de havenmeester voor nu en de toekomst?
Voor nu zijn een aantal maatregelen gemakkelijk te nemen:
1.       Klantvriendelijkheid: de havendienst moet het visitekaartje zijn .
2.       Vernieuwing steigers, nu reeds aan de gang
3.       Verbetering doucheruimte /toiletruimte ( geen open riool)
4.       Onderhoud van de groenkant , werk voor Cyclus
5.      Verbetering van de afvalafvoer voor boten aan de Turfsingel
6.      Watersporters vinden het leuk om met zijn/haar schip zo ver mogelijk in het historische en gezellige centrum te geraken.  Dat moet kunnen.
7.      Stimulering rondvaartboten tegen betaalbare prijs

Gouda dient verder deze collegeperiode te komen met een heldere visie op Gouda Havenstad. In de visie moet rekening gehouden worden met b.v. Op welke wijze denkt Gouda te kunnen profiteren van de toenemende watersport en  hoe kan Gouda optimaal gebruik  maken van haar centrale ligging? Wil Gouda het centrum van het Groene Hart te zijn? Op welke wijze kan Gouda voldoende economisch gewin behalen uit de groei van de watersport? Gaan kosten voor de baat?
Dat betekent nadenken over de volgende  investeringen:
1.       Communicatie – reclame: uitventen van Gouda als Havenstad
2.       Kattensingel ook aanlegplaatsen
3.       Regentesseplantsoen – Kattensingel  bv. Alleen passantenhaven
4.       Voldoende elektra aansluitingen
5.       Betere aansluiting richting Amsterdam , Krimpenerwaard
6.       Vastgebouw met kledingwasruimte
Wil het college in deze boot stappen?


vrijdag 2 september 2011

Gouda Havenstad. Hoe staat het ermee? (1)

Deze weblog bestaat uit twee delen. Deel 1 geeft informatie van schippers, deel 2 zal over een week  een reactie van de havenmeester en een afsluitende opinie van de schrijver bieden.

Afgelopen vakantie heb ik enkele malen langs de binnenwateren van Gouda gezworven en hier en daar een praatje gemaakt met schippers van grote en kleine motorjachten, zeilschepen. Ik wil hun reacties u niet onthouden. Mijn eerste gesprekken waren wat negatief van toon. Er werd in alle vriendelijkheid aangegeven wat beter zou kunnen:
1.       Douche en toiletruimte gewenst halverwege de Regentesseplantsoen
2.       Meer stopcontacten, schippers nemen steeds meer apparatuur mee.
3.       Vernieuwing van de steigers
4.       Onderhoud van het groen, wel maaien , maar diepe kuilen
5.       Brugwachters komen alleen voor het ophalen van het geld, betere communicatie  of te    wel een klantvriendelijkere opstelling
6.       Sluis- en brugwachter kunnen er voor zorgen dat schepen niet nodeloos de Kattensingel op varen
7.       Er liggen schepen langer dan drie dagen, dat past niet in het passantenbeleid
8.       Hondenuitlaat van de schippers gaat goed van de Goudse burgers kan beter
9.       Het aantal schepen aan de Regentesseplantsoen kan uitgebreid worden, meer aanleg met de kop van het schip dan langszij aan de steiger
Als je dit allemaal hoort dan denk je als raadslid, daar moeten we wat mee. Dus, toch maar meer praatjes gemaakt op een andere dag op een ander tijdstip. Dat leverde inderdaad andere informatie op. Schippers langs de Regentesseplantsoen waren tevreden evenals de schippers langs de Turfsingel.  Zij benadrukten het plezierige liggen in Gouda, de aantrekkelijkheid van de stad en de geringe overlast. Over de hoogte van de vaargelden heb ik niets negatiefs vernomen. En passant kwamen wel enkele kanttekeningen aan de orde:
1.       Meer elektriciteit .      
2.       Kleine douche ruimte
3.       Eerder duidelijk maken dat vol, vol is, dus niet dubbel liggen
4.       Toekomst van meer grotere schepen betekent dat de aanleg aan    Regentesseplantsoen verbeterd moet worden.
Al met al een fors aantal punten waar  Gouda aan moet gaan werken. Vraag is wordt er niets gedaan aan verbeteringen van de aanlegplaatsen ?

 Nog belangrijker is de vraag : “Heeft gemeente Gouda een visie op watersport? “