vrijdag 30 december 2011

Woningbouw in het slop (2)

In mijn vorige weblog over woning heb ik een aantal pijnpunten genoemd, die van belang  zijn voor de woningbouw. Nu wil ik een kort relaas doen van de bijeenkomst van Woonpartners ( Thuis in wonen) ter viering van hun honderdjarig bestaan en het advies van minister Spies om corporaties te dwingen meer huizen te verkopen.

 Het feest van de woningbouw is over. “ Deze boute uitspraak op een feestelijke bijeenkomst wordt onderbouwd door: afnemende waardestijging van huizen, vermindering van verkoop van huizen, afnemende mogelijkheden voor hypotheek , dalende koopkracht ,hogere belastingen, al met al de woningmarkt zit op slot.
De heer Jan Boeve ( Aedes, vereniging van corporaties) geeft  drie algemene toekomstverwachtingen aan: 1. Transformatie van de woningvoorraad                 2. Integrale aanpak op weg naar een functionerende woningmarkt                      3. Mensen huisvesten die zich zelf niet kunnen redden.
Komen ook oplossingen voor de corporaties aan de orde? Ja b.v. bouwen van duurdere huurwoningen, betere samenwerking van corporatie met de bouw om te komen tot omzetverhoging en het op peil houden van het bezit aan woningen.
Ik wacht  wil nogmaals gemeente Gouda verzoeken om samen met corporaties, hypotheekverstrekkers, bouwondernemingen te kijken hoe zowel de koop van starterswoningen als de bouw van huurwoningen van het duurdere segment verhoogd kan worden. Daarbij moeten we het wonen voor jongeren en mensen met een lager inkomen niet uit het oog verliezen. Kortom een nieuwe woonvisie is noodzakelijk.
De nieuwe minister voor Binnenlandse zaken   komt in navolging van haar voorganger met het onzalige idee om  corporaties te dwingen meer woningen te verkopen. Dat betekent b.v. dat huurders die jarenlang  “scheef “ hebben gewoond voor een geringe prijs hun woning kunnen kopen.  Zij hebben dan twee keer het voordeel : jarenlange lage huur en nu een lage koopprijs. Benieuwd of de Raad van State dat ook een slecht idee vindt.
Met de heer Brinkman ben ik het eens dat de banken naar hun Duitse buren moeten kijken. Daar wordt tenminste geïnvesteerd in vergroening van de huizen. Kom daar eens in Nederland mee. Kom banken, doe waar je goed in bent: hypotheken verstrekken.
Ik verwacht tijdens de nieuwjaarsrecepties van de corporaties een aantal schoten voor de boeg. Neem dan ook de leegstand van kantoren mee! De woningbouw moet uit het slop!

woensdag 28 december 2011

Woningbouw in het slop (1)

Enkele maanden geleden heeft de Goudse raad de Monitor woonvisie besproken. Conclusie was dat de visie bijgesteld moet worden, want op dit moment is de woningmarkt totaal anders dan vijf jaar geleden.

Waar moeten we dan aan denken? Eerst enkele actualiteiten op een rij:

Stijgende lijn hypotheekrente definitief ingezet

Prof. Priemus: neem woonvisie Zuid-Holland met een korreltje zout! Woonbeleid van kabinet en provincies is spookrijden op de woningmarkt. Door de schuldencrisis, de krimp en het bankenbeleid is het nodig om juist minder koopwoningen te bouwen; daarentegen is er behoefte aan veel meer huurwoningen, vooral in de probleemwijken en krimpgebieden. Priemus gaf ook een stevig advies aan gemeenten: waardeer je grondposities af tot een reëel niveau, en geef de woningcorporaties een grotere rol.

Opkopen van koopwoningen project Bolwerk door corporatie.

Starters over de drempel helpen. Dat is het idee.                            

De overdrachtsbelasting is fors verlaagd, de rente is laag en de huizenprijzen zijn gedaald. De Rabobank doet daar nog een schepje bovenop in de vorm van vier Rabo Binnenkomers.

Voorstellen van de VNG :10 punten voor de woningmarkt
als antwoord op de woonvisie van het kabinet en als eerste uitwerking van de Agenda Wonen en Leefbaarheid.
1. Gemeenten moeten de ruimtelijke ontwikkeling kunnen financieren
2. Borg de positie van de corporaties
3. Zet in op wonen met zorg
4. Woningbouw: biedt meer ruimte, maak betere afspraken en stimuleer Eigenbouw
5. Verbeter de particuliere woningvoorraad
6. Zet meer in op energiebesparing
7. Zorg voor huisvesting van arbeidsmigranten
8. Zorg voor huisvesting van statushouders
9. Ontwikkel instrumenten voor grondbeleid
10. Vereenvoudig het omgevingsrecht

Leegstand kantoren: IPO, VNG en markt in gesprek over plannen Provincies, gemeenten en marktpartijen werken samen om overbodige plannen voor nieuwe kantoorlocaties te verminderen. De plannen van gemeenten en marktpartijen zijn tot nu toe moeilijk te vergelijken door een verschillende aanpak. Met een nieuw gezamenlijk kader is nu regionale afstemming van vraag en aanbod mogelijk.

 

Punten genoeg om een stevige discussie te voeren met gemeente, corporaties, makelaars, bouwers, huurders en kopers. Het is noodzakelijk dat de gemeente hierbij het initiatief neemt. Ga aub met elkaar brainstormen om te zien wat goed is voor de bewoner in Gouda en omgeving. Daarbij wil ik ook een item noemen, wat in de raad herhaaldelijk aan de orde komt. Zijn er studenten naar Gouda te halen?

Als Gouda een studentenstad wil zijn en worden dan dienen ze een aantal regels aan te passen. Nu worden studentenwoningen gewoon gezien als woningen en worden ook de opslagen voor rioolheffing ,renigingsrechten e.d. tegen normale woningtarieven door gefactureerd door BSGR.
Studentensteden als Utrecht, Maastricht e.d. hebben daar afwijkende normen voor ( zie onderaan deze weblog).
Zorg dat deze starters op de woningmarkt graag naar Gouda komen en ook financieel een warm welkom krijgen. Hierbij mijn advies om niet naar de containers in Amsterdam te kijken. 

Ik nodig iedereen uit om hierop te reageren. Informatie van burgers is noodzakelijk om te zien hoe Gouda haar woonvisie voor 2012 ,2013 en de daarop volgende jaren moet bijstellen. (zie verder weblog 2)

.
Het afval van kamerverhuurbedrijven zamelen we apart in. Voor deze dienstverlening is een speciaal contract: het Kamer Verhuur Contract (KVC).

woensdag 21 december 2011

Ophef over parkeervergunning


Gouda Positief en GBG hebben het weer voor elkaar: het besluit over de nieuwe belastingverordeningen is net genomen of ze beginnen een publieksactie over de hoogte van de parkeertarieven. Hun actie krijgt vervolgens de nodige aandacht in het AD en in de Goudse Post, dus publicitair gezien is hun actie al geslaagd.

De vraag is alleen of de burgers en de politiek met deze actie nu echt zijn gediend!

De verhoging van de tarieven is namelijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Alle langere tijd is er in de Goudse politiek gesproken over verhoging van de tarieven. De tarieven waren tot op heden namelijk relatief laag en we moeten wel investeringen doen om de parkeermogelijkheden op peil te houden en daarvoor is onderhoud en uitbreiding nodig.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een behoorlijke verhoging, die sinds het voorjaar overigens al bekend was. Het is dan vreemd dat je als politieke partijen ná de besluitvorming in november een actie gaat opzetten richting de burger, dat is toch echt mosterd na maaltijd.

De bezwaarschriften maken daarnaast weinig kans, want er is volgens ons geen sprake van een verhoging die in strijd is met de wet en dat wordt in het standaardbezwaarschrift wel gesteld.

Volgens Gouda Positief en GBG zijn dergelijke verhogingen niet eens nodig en daarbij refereren ze aan hun alternatieve begroting. Deze begroting, met alle waardering voor hun inzet, bevat echter enkel contouren en is geen sluitend voorstel. Ze gaan daarbij ook ver met deze passage: “De democratie in Gouda heeft zijn werk gedaan”, aldus Johan Weeber van Gouda Positief. “PvdA, Groenlinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, en SGP hebben een ruime meerderheid en hebben deze voorstellen goedgekeurd. Dit ondanks de signalen dat veel inwoners en ondernemers van Gouda het hier niet mee eens zijn. Wij raden deze mensen allereerst aan om volgende keer anders te stemmen.“

Het zou hen hebben gesierd als de aanleiding van de verhogingen hadden uitgelegd in plaats van afgeven op andere partijen en eerlijk hadden toegegeven dat ze geen deugdelijk onderbouwd alternatief hebben ingediend. Het is nu wel heel makkelijk roepen dat het anders moet.
Maar laat het duidelijk zijn dat dankzij de partijen die de begroting en de verordeningen hebben goedgekeurd er nu wel een sluitend financieel plaatje is.

Waar door deze fracties overigens ook niet op wordt gewezen is, dat de wethouder in juni 2011 over het parkeerbeleid en de tarieven nog een concrete toezegging heeft gedaan: “eind 2012 zal ik de raad informeren over de kosten en baten van het parkeerbeleid, zodat voor de voorgestelde tariefverhoging per 1 januari in 2014 een evaluatie kan plaats vinden op het gevoerde tarievenbeleid.”

De actie van deze partijen is ook tamelijk link, daar ze wel moeten betalen in 2011, anders lopen ze het risico van een boete. In de Goudse Post wijst Jack Terlouw van Stadstoezicht daar ook op en hij heeft ook zo z’n mening over de actie: “Als men de nieuwe parkeervergunning niet tijdig betaalt, wordt de vergunning die per 1 januari 2012 verplicht achter de voorruit van de auto moet zitten, niet verstrekt. “Door burgers op te roepen om bezwaar te maken, worden de burgers in problemen gebracht,” aldus Jack Terlouw van Stadstoezicht. “Want niet betalen, betekent geen vergunning en geen vergunning betekent dat onze mensen gewoon een boete schrijven.”
Ook schat Terlouw de kans gering dat het bezwaar tegen de opgelegde parkeerboete wordt gehonoreerd. “De verhoging van de parkeervergunningen is een door het college en gemeenteraad genomen besluit. In die zin is de wetgeving er heel duidelijk over en zijn de boetes terecht opgelegd.”

Al met al is de actie van deze partijen formeel niet onjuist en zolang ze artikel 15 van de gemeentewet (Een lid van de raad mag niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur) niet overtreden is er ook juridisch niets aan de hand.

Maar deze actie is niet fraai richting burgers en politiek en het draagt niet bij aan het versterken van het vertrouwen in de politiek.

Het lijkt ons tenslotte goed om in 2012 het parkeerbeleid onder de loep te nemen en een discussie aan te gaan over de stelling: ”Betaald parkeren geldt voor iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte”. Dit plaatst de discussie over de tarieven in een breder kader en kan vanuit die zienswijze ook perspectief bieden voor de binnenstadbewoners.

Gerard Schotanus en Theo Krins

 

zaterdag 3 december 2011

Weblog en de actualiteit

Graag wil ik op enkele weblogs van het afgelopen half jaar terugkomen. Uiteindelijk schrijf je om je mening over een actueel onderwerp te geven en te zien wat er verder met het onderwerp gebeurt.
Zo heb ik de ontwikkeling van de werkgroep Fairtrade gemeente gevolgd. 
 Mooi dat binnen relatief korte tijd Gouda Fairtrade gemeente is geworden.Voor de anti-mondiaal beleid aanhangers is het trouwens jammer dat Gouda millenniumgemeente is . De gemeente Gouda dient een mondiaal beleid te hebben..
Afgelopen maanden heb ik geschreven over de binnenhaven van Gouda. Wat zou het mooi zijn om minister Schulz zover te krijgen ,dat ze naast de investeringen in autowegen ook gaat investeren in de scheepvaart. Denk aan de natte as van Rotterdam naar Amsterdam. De ontwikkeling van Gouda als containerhaven ligt dan in de lijn. De Kamer van Koophandel is met ondernemers aan de slag om te zien waar een containerhaven kan komen in of nabij Gouda. Ik kijk uit naar hun rapport in 2012.


Tevens heb ik een weblog geschreven over de zonnewijzer. Tot mijn vreugde wil GSG Segment de zonnewijzer repareren. De school maakt er een project van .Wijkteam Nieuwe Park zal naar een goede locatie kijken, zodat gemeente Gouda er geen omkijken meer naar heeft. Zie ook wijkkrant Nieuwe Park.  Het heeft lang geduurd , maar het resultaat geldt. Zelfs de locatie is al in het zicht.

Tot slot vraag ik aandacht voor een nieuwe actualiteit .

Een aantal jaren geleden heeft de ChristenUnie een poging gedaan om riksja’s naar Gouda te halen. Een aardig initiatief wat tot nu toe niets heeft opgeleverd. ( wat in het vat zit, verzuurt niet). Een alternatief kwam ik bij gemeente Sneek tegen. Wat in gemeente Sneek kan, kan toch zeker in Gouda? Ik zal dit super idee blijven volgen.
In Sneek kunnen toeristen en bezoekers straks per elektrische shuttle door de binnenstad rijden. De Stichting Duurzaam Vervoer maakt deze vorm van gratis vervoer mogelijk met de inzet van een groep vrijwilligers.
De shuttle is een elektrisch aangedreven open busje. Er gaan drie van deze busjes in Sneek rijden. In het dak van de shuttle komt een zonnepaneel, waardoor een deel van de elektriciteit duurzaam wordt opgewekt. De shuttles rijden drie routes en in het hoogseizoen een vierde campingroute. De vrijwilligers in de bus bieden toeristen informatie over Sneek en haar omgeving. Dit gebeurt in samenwerking met de VVV. Ook is er samenwerking met het Fries Scheepvaartmuseum, door hier een aparte halte te maken. De shuttles zijn een vernieuwende aanvulling op het vervoer in Sneek. In Sneek rijden verder geen stadsbussen. De keuze voor dit vervoer komt voort uit een succesvolle pilot tijdens de Sneekweek.