vrijdag 15 april 2011

Zuidelijk Stations gebied (3) Kan een ambassadeur trots zijn op zijn stad?


Als ere-burger van Gouda ga je voor je stad.  Vorige week was ik erg kritisch over de ontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied.( zie ook vorige bijdragen) Op zich een mooi en ambitieus plan van Multi Vastgoed, een aanwinst voor Gouda, maar er waren kanttekeningen bij te maken rond de verkeersafwikkeling van het zuidelijk stationsgebied en de financiële bijdrage van gemeente Gouda aan de aanleg van Van Hofwegensingel.
Zal de ChristenUnie voor of tegen het ingediende plan zijn?  Na een lange fractievergadering op dinsdagavond, waren we er niet uit. Wij wilden kijken of we d.m.v. amendementen het plan konden verbeteren.
Afgelopen woensdagavond vond de besluitvormende vergadering plaats. De ChristenUnie heeft er voor gepleit dat het college de bijdrage aan de van Hofwegensingel zoveel mogelijk beperkt en naar de raad komt met een nieuw besluit als de bijdrage hoger wordt dan is vastgelegd. Dit ingediende amendement is bijna door alle fracties geaccordeerd.
T.a.v de verkeersstromen probeerde ChristenUnie het amendement van GroenLinks en PvdA te repareren. Het amendement ging over de opdracht om te komen tot een ambtelijk advies over de gevolgen voor het verkeer door en om de Spoortunnel. Het ambtelijk advies moet leidend zijn voor verdere planvorming, aldus GL en PvdA. Voor de ChristenUnie was met name het woord “leidend” te zwak uitgedrukt. Het moet juist een advies zijn , liefst door een onafhankelijk verkeersbureau gemaakt, wat “beslissend “zou zijn voor de toekomstige verkeersontwikkeling in en om het stationsgebied. Daar hebben we twee amendementen voor ingediend. Hierbij ontspon een discussie over het wel of niet temporiseren van het plan ”Leidend” betekent doorgaan met de uitvoering van het plan en de verkeersontwikkelingen kritisch volgen en zo nodig bijstellen  als het ambtelijk advies negatief uitvalt, “beslissend” betekent dan wijziging van het plan oftewel het plan op verkeerskundig gebied bijstellen. De meeste fracties zagen geen brood in onze amendementen. ” Tijd kost geld en bedenk dat wij ook als fracties aarzelingen hebben bij de verkeersontwikkeling”.
Gelukkig is ons amendement om ook het voetpad bij het ambtelijk advies te betrekken overgenomen.
Na een door ons gewenste schorsing hebben we alsnog besloten voor het raadsbesluit te stemmen incl. een stemverklaring waarbij we onze aarzelingen behouden t.a.v. de verkeersstromen maar de uitvoering van het plan niet willen tegenhouden. Dat betekent dat wij nieuwsgierig zijn naar het ambtelijk advies en bezien of voetgangers en fietsers wel de benodigde ruimte zullen krijgen. Wij menen dat de bijdrage van de ChristenUnie duidelijk genoeg is geweest om iedereen scherp te houden.
Ik hoop dat ik over een aantal jaren kan zeggen : “Het is een juiste beslissing geweest op  13 april 2011”. Alleen dan kan ik een echte ambassadeur zijn van Gouda.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten