maandag 25 juni 2012

Gouda sterk aan de IJssel,Afgelopen week heeft een meerderheid uit de raad in haar vergadering over de voorjaarsnota voor de motie Gouda sterk aan de Ijssel gestemd . Deze motie bevat het volgende:
-          Gouda lid blijft van de Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan
-          Gouda ambtelijk en bestuurlijk actief participeert in de      regionale/provinciale overlegstructuren die verbonden zijn aan de Vereniging Regio Water – Randstad Waterbaan
-          in 2013 er een project aanvraag in regionaal verband wordt ontwikkeld waarbij economische, toeristische en cultuurhistorisch aspecten worden meegenomen
-          in deze visie aantrekkelijkheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid in de regio worden versterkt waar de functie van de Havensluis onderdeel van uitmaakt

Wethouder Daphne Bergman ondersteunt deze motie tot vreugde van de vele waterambassadeurs uit de raad.

Afgelopen vrijdag kwam dit opnieuw aan de orde. Het is door de vele hoorders in de witte tent bij de Veerstal(Ijssel) met gejuich ontvangen. Tijdens de talkshow kwamen vele onderwerpen aan de orde:
-          de stedenbouwkundige visie van het Veerstalgebied
-          het recreatief varen in onze mooie binnenstad
-          waterrecreatie in een waternetwerk

Jammer dat het college schitterde door haar afwezigheid, omdat de keur aan sprekers boeiende uitspraken opleverde.  Allen met als doel, zet Gouda op de kaart en geef Gouda haar ziel terug.

Ik ben vooral benieuwd naar de rapportage van Marianne Klein( marketeer stadspromotie). Zij liet expliciet horen dat water voor Gouda van grote betekenis is, wat uitgebuit moet worden. Zien of het college de rapportage met instemming zal begroeten.

Verder moet ik zeggen dat de burgers en ondernemers zich duidelijk lieten horen. Van belang is dat de visieschrijvers ook met hen om tafel gaan zitten om de plussen en minnen van hun visie door te spreken. Als waterambassadeurs moeten we ondernemers spreken , die afhankelijk zijn van het werken op het water in en rond Gouda om te zien welke beperkingen weggenomen kunnen worden.

Voor de ChristenUnie was de zaterdag het varen in de drakenboot een klapper. De onderstaande foto’s laten dat zien.

Organisatoren verdienen een super compliment. Ga zo door om van Gouda een super waterstad te maken. Doe dat ook met de omliggende gemeenten. Samen staan we sterk!


  Kampense kogge

 woensdag 20 juni 2012

“De nieuwe regio” in beeld !Op zaterdag 9 juni hebben de gemeenteraden van Gouda en omliggende gemeenten een bijeenkomst belegd met als onderwerp regionale samenwerking Midden Holland.

Het is begrijpelijk dat ISMH ( intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden- Holland) geen gezicht heeft en dat nooit heeft gehad. Nu de ISMH afgeslankt gaat worden en de gemeenten allemaal op zwart zaad zitten is het de vraag op welke wijze de gemeenten goed met elkaar kunnen samenwerken. Terecht dat er niet geroepen wordt  om fusie ( zeker voor Waddinxveen en de K 5 gemeenten  ) maar wel om samenwerken daar waar het mogelijk is. Maak gebruik van elkaars sterke krachten en gun elkaar ook een eigen positie. Dat betekent in navolging van de Drechtsteden dat niet Gouda de lakens gaat uitdelen . ( “centrum ben je bij de gratie van de omgeving”). Om een visie neer te leggen moet je eerst een naam hebben van de omgeving waarvoor je een visie wilt uitwerken. De naam wordt “de nieuwe regio”. !?  Of moeten we weer denken aan Midden-Holland, zonder aan Alphen a/d Rijn te denken. Of  is het Groene Hart de naam voor deze regio?

Tijdens de bijeenkomst werd terecht vermeld dat je als regio ook je sterk kunt maken om Europese subsidies binnen te halen. “Massa brengt geld op “. Tevens zal de provincie na de fusiedebacles blij zijn dat de ( 9) gemeenten elkaar gaan opzoeken. Zelf vind ik het nogal pedant om te stellen dat Alphen a/d Rijn zich wel aan de “nieuwe regio” kan gaan sluiten als de regio echt staat. Mijn beeld van een sterke regio is juist Gouda, Woerden en Alphen a/d Rijn als kerngemeenten incl. de gemeenten eromheen.  Samenwerken van stad met ommelanden is een must. Dan kan je ook samen bepalen of het terecht is dat de Goudse inwoner €7 voor het recreatieschap moet betalen en b.v. de Bodegraver niets voor de Goudse Schouwburg.  Nadruk dient te liggen op samen en niet op haantjesgedrag van welke gemeente dan ook. Wij zien dan ook uit naar de visie die in september op tafel komt. Er zal goed nagedacht moeten worden over de democratische controle van een nieuw samenwerkingsverband. Misschien is “De Drechtsteden’  wel een model om over te nemen. Elke partij heeft middels één persoon zitting in de Drechtraad.

De nieuwe regio zal één identiteit moeten hebben b.v. Groene Hart, veenweidegebied. Verder dient de regio gebruik te maken van haar sterke kanten: goede bereikbaarheid, stad Gouda als historische stad , authentieke plaatsen als Bodegraven,Schoonhoven, weinig werkloosheid en tot slot ondernemend en duurzaam.

Tot slot een beeld van één van de inleiders : “we rijden in een taxi , waar op de achterbank de gemeenteraden zitten ,die aangeven waar ze naar toe willen, aan het stuur de colleges ,die opdrachten uitvoeren en de taxi is het ambtelijk apparaat, die of op diesel of op gas  gaat rijden. Aan de lezer om hier een mening over te hebben.

Ik zie uit naar de maand september waarop de visie wordt geëtaleerd.